Jueves, 06 Agosto 2020

Punto Orientación Profesional Académica Persoal

Aquí poderás formular as cuestións que consideres con respecto aos tres ámbitos da orientación: Orientación profesional: axuda no proceso de toma de decisións fundamentadas de cara a elixir determinada/s actividade/s profesional/ais de acordo coas posibilidades e intereses de cadaquén, así como de deseñar o proxecto profesional de vida. Orientación académica: axuda persoal ou grupal para acadar os resultados académicos óptimos segundo as súas capacidades e a súa realidade persoal. Orientación persoal: proceso de axuda no deseño do proxecto persoal de vida.
Nome(*)
Entrada no válida

e-mal(*)
Entrada no válida

Cuestión(*)
Entrada no válida

Resposta(*)

Entrada no válida